Projekt Win Win

Projekt Win Win

Razem ku marzeniom!

WIN WIN – jest to program skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat będącej pod opieką warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych: domów dziecka, miejskich ośrodków socjoterapii, świetlic środowiskowych. W projekcie biorą udział chłopcy dotknięci ryzykiem wykluczenia społecznego, mający mniejsze szanse na integrację społeczną i wejście w dorosłe życie z podobnymi szansami co ich rówieśnicy niepochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt opiera się na uczestnictwie w zajęciach sportowych, a dokładnie w treningach piłki nożnej oraz na uczestnictwie w imprezach o charakterze sportowym w głównej mierze związanych z piłką nożną. Dodatkowo chłopcy objęci projektem biorą udział w pozasportowych spotkaniach integracyjnych, których celem jest ich ogólna aktywizacja, rozwijanie nowych zainteresowań etc.

Celem programu jest:


 1. Organizowanie aktywności sportowej ze szczególnym akcentem na treningi piłkarskie.

 2. Organizowanie chłopcom form współzawodnictwa sportowego, poprzez mecze piłkarskie.

 3. Zachęcanie do rozwoju fizycznego, społecznego i mentalnego.

 4. Propagowanie sportowego, zdrowego stylu życia.


 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w treningach.

 6. Rozwijanie zainteresowań chłopców.

Cele programu realizowane są poprzez:


 1. Organizację zajęć z zakresu treningu piłkarskiego.


 2. Udział chłopców w meczach piłkarskich w rozgrywkach LIGI BIZNESU organizowanej przez klub piłkarskim LEGIA WARSZAWA, jak również w spotkaniach towarzyskich, oraz turniejach piłki halowej.

 3. Mobilizowanie do różnorodnych aktywności fizycznych. 4. Udział w imprezach o charakterze sportowym, w szczególności w meczach piłkarskich klubu.
 5. Organizowanie wyjść integracyjnych mających na celu rozwijania ich zainteresowań i pobudzających ich do samokształcenia oraz rozwijania w różnych w dziedzinach życia.